معرفی پرسنل

سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای  

نام و نام خانوادگی: محمدحنفی بجد

مدرک: کارشناس 
ایمیل: hanafidmohamad@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 5297

مستقیم: 32395297
فکس: 05632441182

پیشرفتهای صنعتی وایجاد فرایندها ومحیط های کار جدید همیشه همراه با تهدید هایی برای سلامت شاغلین است.   انسانها با توجه به نوع وحرفه خود بالاجبار در معرض مواجهه با عوامل زیان آورمختلف فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیک وارگونومیکی قرار دارند .چنانچه مقادیر هر کدام از این عوامل از حدود مجاز و استاندارد فزونی گیرد ، علاوه بر کاهش راندمان ،کارآیی و بهره وری نیروی کار ،در دراز مدت موجب بروز آسیبها ،بیماریها وحوادث ناشی از کار شده ونهایتا منجر به از کار افتادگی زودرس وبروز خسارتهای هنگفت اجتماعی واقتصادی خواهد شد .


مخاطرات بهداشتی محیط کار:

مخاطرات بهداشتی محیط کار معمولا" با مواردی که در محیط عمومی وجود دارند متفاوت هستند. علاوه بر آن چون کارگران در معرض تماس ، اغلب در فضاهای محدود بسر می برند ، میزان تماس و مواجهه با مخاطرات محل کار معمولا" بالاتر از میزان مواجهه مجاز است.

مسئله مهم دیگر این است که کارگران ممکن است بطور همزمان در معرض مخاطرات محل کار ، محیط سکونت فاقد استاندارد های ایمنی و بهداشت وهمچنین  محیط زیست آلوده قرار گیرند.

محل های کار فاقد ساختار ایمنی وبهداشت ، ابزار کار و ادوات خطرناک و فرآیندهای تولیدی سنتی ، کار با سموم وآفت کشها در کشاورزی ، کارگاهها وحرف خانگی ، کارگاههای کوچک فنی ،خدماتی در شهرها وروستاها   عمده محیط های کاری هستند ،که کارگران را در معرض مواجهه با انواع عوامل زیان آور ، فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و ارگونومیکی قرار می دهند.


تعریف بهداشت حرفه ای : 

 با توجه به تنوع کارها، تعدد مشاغل و مسائل متفاوتی که کارگران هر حرفه با آن مواجه هستند، پیدا کردن تعریف جامع و کامل بهداشت حرفه ای خالی از دشواری نیست با این وجود در یک تعریف کلی می توان بهداشت حرفه ای را این گونه تعریف کرد : بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از بیماری ها وحوادث ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.بهداشت حرفه ای از جمله با ارزش ترین دارائی های افراد جوامع و کشورها ست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد، بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات ،انگیزش کار ، رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد .


اهداف بهداشت حرفه ای :

کمیته مشترک کارشناسان سازمان بهداشت جهانی( WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO)که در سال 1950در ژنو تشکیل جلسه داد ،اهداف بهداشت حرفه ای را این چنین تعریف کرده است :

1- ارتقاءوحفظ بالاترین درجه سلامت جسمی ،روانی واجتماعی شاغلین کلیه مشاغل .

2- پیشگیری از بروز بیماریها  وحوادث ناشی از کار .

3- تطبیق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات سوء شغل بر سلامت شاغلین .


شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای  استان :

واحد بهداشت حرفه ای استان به منظور تامین، حفظ و ارتقائ سطح سلامت شاغلین و محیط های کار، پیشگیری از بیماریها و مسمومیتهای شغلی، فعالیتهای زیر را انجام می دهد:

1- برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای و طب کار استان در قالب برنامه های ابلاغی مرکز سلامت محیط وکار.

2-اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی)

3- جمع بندی آمار و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای و طب کار استان (فرمهای آماری 1-111و2-111و3-111) و ارسال نتایج به سطح بالاتر.

4- نظارت، پایش، ارزشیابی و کنترل سیستم ثبت اطلاعات و گزارش دهی فعالیتهای بهداشت حرفه ای از سطح مراکز بهداشت شهرستانها به استان و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای در جهت بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت اطلاعات بهداشت حرفه ای.

5-نظارت بر انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی و خصوصی (ماده 92 قانون کار)

6-پیگیری اجرای ماده 93 قانون کار (تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و جذب مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار)

7-همکاری بین بخشی با سازمانهای مرتبط در امر بهداشت و درمان کارگران (سازمان تامین اجتماعی، سازمان کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن، سازمان بازرگانی و ...)

8-نظارت بر اعمال مقررات قانونی و استانداردهای بهداشت حرفه ای و طب کار و آیین نامه های مربوطه در سطح کارگاهها و محیط های کارگری استان.

9-تطبیق دستور العملهای سطح بالاتر با شرایط محلی، شناخت و گزارش نارسایی ها و پیشنهاد راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای موجود به سطح ستادی.

10-بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و تهیه گزارش از مشاغل مختلف جهت طرح در کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان.

11-برنامه ریزی و اجرای بازرسیهای سیستماتیک، خود ارزیابی، از نحوه عملکرد زیر مجموعه ها (مراکز بهداشت شهرستان، ایستگاههای بهگر و خانه ها و مراکز بهداشت کارگری سطح استان و شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای) و ارسال گزارشات به سطوح بالاتر.

12- طراحی و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی برای بهگران، بهداشتیاران کار و کاردانان وکارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان شاغل در سیستم شبکه و کارخانجات سطح استان.

13-هماهنگی وتهیه برنامه های آموزشی و کمک آموزشی ( پمفلت ، جزوه ، فیلم ) بهداشت حرفه ای وطب کار برای پرسنل ذیربط وسایر گروههای هدف.

14-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشت حرفه ای.

15- صدور مجوز و انجام نظارت و پایش شرکتها ی خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای در استان

16- همکاری با اعضائ هیئت علمی گروه بهداشت در برنامه های آموزشی و کارآموزی دانشجویان رشته های بهداشت

 


برنامه های اجرائی بهداشت حرفه ای:

1-ادغام خدمات بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی

2-نظارت و پایش بر بهداشت محیط کار وکارگران در کارگاههای کوچک

3- انتخاب و تربیت بهگر در کارگاههای با بعد کارگری 20-49 نفر کارگر

4-  پیگیری ونظارت بر  ایجاد خانه های بهداشت کارگری  در کارخانجات و معادن با بعد کارگری 50-500نفر کارگر

5- ایجاد مراکز بهداشت کار در واحدهای کارگری بیشتر از 500 نفر کارگر

6-  نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت وبهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر کارگر (اجرای ماده 93 قانون کار

7-  اجرای  طرح مقابله با صدا در محیط های کار

8-  اجرای  طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی ونظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی)

9-  اجرای برنامه ایمنی شیمیایی با تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی استان

10- اجرای برنامه بهداشت کشاورزی

11- اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس 

12- اجرای برنامه استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس و اعطای ستاره ورتبه بندی مدارس

13- اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار 

14-   بررسی مشاغل سخت و زیان آور وعضویت در کمیته استانی مشاغل سخت وزیان آور استان

15- صدور و تمدید مجوز فعالیت ونظارت بر فعالیت شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات سلامت کار در سطح استان 

16- نظارت و پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده 92 قانون کار

17-مطالعه، آموزش و کمک در اجرای طرحهای پژوهشی بهداشت حرفه ای

18- برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی وتهیه جزوات، پمفلت و پوستر های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای

19- برنامه ارگونومی در محیط کار

20- برنامه پیشگیری از ایدز در محیط کار


اسامی پرسنل بهداشت حرفه ای :

مرکز بهداشت استان :

حمیده توسلیان کاردان بهداشت حرفه ای
05614441182

 شهرستانها :

آقایان محمد سیدآبادی ، محسن پری نژاد کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان بیرجند
هادی شبانی کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان قائن
محمد علی محسن زاده کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان نهبندان
حسن حمیدی کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان فردوس
سید هادی مظفری  کاردان بهداشت حرفه ای شهرستان فردوس
سمانه مالکی آیسک کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان سرایان
مرضیه تنها کاردان بهداشت حرفه ای شهرستان درمیان
زهرا خزاعی نژاد کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان سربیشه    

مصطفی وقاری مقدم کارشناس بهداشت حرفه ای خوسف
اکبر زیتونی    کارشناس بهداشت حرفه ای طبس
مجتبی مختاری کارشناس بهداشت حرفه ای بشرویه

حامد امیرآبادیزاده کاردان بهداشت حرفه ای بشرویه
تاریخ به روز رسانی:
1395/03/17
تعداد بازدید:
2346
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal