آذر
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی آذر ماه 1400
 
 ایام هفته
 تاریخ  ساعت  برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
دوشنبه
1400/9/1
8-10
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
کلیه کارکنان دانشگاه
روابط زناشویی
 
وبینار تغییرات اقلیمی / بلایا 10-12
 10-12 وزارت
 
بررسی نرم افزارهای پایش برنامه ها
  
9-13
وزارت
 اتاق معاون محترم فنی
 مدیر و کارشناسان سلامت روان
حمایتهای روانی در کووید 19
 10-12
مدیریت شبکه
رابطین نسخه نویسی ،راهبران سامانه سیب،کارشناسان IT و کارشناسان درآمد
 نسخه الکترونیک
سه شنبه 1400/9/2
8-12
مدیریت سلامت خانواده سالن کنفرانس کارشناسان سالمندان ، مراقبین سلامت ، بهورزان
بسته مراقبت سالمند
 13-15نشست معاونین بهداشتی
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی ،معاون اجرایی و فنی ،مدیران ستادی و کارشناسان گروه مادران
 قانون حمایت از خانواده،جوانی و جمعیت
چهارشنبه 1400/9/3
8-12 مدیریت سلامت خانواده سالن کنفرانس کارشناسان سالمندان ، مراقبین سلامت ، بهورزان
بسته مراقبت سالمند
  
8:30-10:30
وزارت ،مدیریت بیماریها
کارشناس حشره شناسی و مالاریا ،بهورزان و سلامتیاران مراقب مالاریا
جلسه آموزشی بیماریهای منتقله توسط ناقلین
  
 13-14:30 وزارت کارشناسان برنامه سل
جلسه داشبورد سامانه سیمای سرطان
پنج شنبه 1400/9/4

جمعه
1400/9/5

شنبه 1400/9/6
12-14
مدیریت بیماری ها ، غیر واگیر
سالن کنفرانس
کارشناسان بهداشتی، مراقبین سلامت ، بهورزان
سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی وناشنوایی
   13-14:30پزشکان هماهنگ کننده سل ومتخصصین فوکال پویینت
وبینار آموزشی سل
  
 10-12 مدیریت شبکه
سالن کنفرانس
رابطین نسخه نویسی ،راهبران سامانه سیب،کارشناسان IT و کارشناسان درآمد 
 نسخه الکترونیک
یک شنبه 1400/9/7 8-10
وزارت
سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی ، مدیران و مسئولین ستادی کشور
وبینار معاونین بهداشتی کشور
 10-11وزارت،ازمایشگاه
سالن کنفرانس
مسئول ازمایشگاه
وبینار کنترل کیفی و کمی آزمایشگاه
دوشنبه 1400/9/8
سه شنبه 1400/9/9 8-12
مدیریت سلامت خانواده ، سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس و مدیریت بیماری ها
سالن کنفرانس
پزشک ،کارشناسان بهداشتی،ماما ، پرستار مراقبین سلامت و بهورز
مراقبت و درمان بیماری پدیکلوز و گال
 10-12وزارت ، بیماریها
 
مدیرگروه بیماریها و کارشناس اچ آی وی 
 همایش روز جهانی ایدز
چهارشنبه 1400/9/10 8:30-11

مدیریت بیماریها - واگیر
سالن کنفرانس کارشناسان بیماری ها
روز جهانی ایدز
  9-13 اتاق معاون محترم فنی
 کارشناس سلامت نوزادان
آموزش سامانه ایمان
  
 11:30-13:30مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
 کلیه کارکنان دانشگاه
وبینار تحکیم روابط همسران
پنج شنبه 1400/9/11
جمعه
1400/9/12
شنبه 1400/9/13 8-12
وزارت
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی،معاونین اجرایی وفنی،مدیران ستادی 
وبینار معاونین بهداشتی کشور
یک شنبه 1400/9/14 9-11
مدیریت سلامت خانواده،مادران
سالن کنفرانس
مسئولین سلامت خانواده،کارشناسان مادران ،پزشک ،ماما
وبینار اختلالات فشارخون
  10:30-12 وزارت ؛روان
کارشناسان سلامت روان
مروری بر گزارش کمیسیون منطقه مدیترانه شرقی
  
  
8:30-11:30
سالن همایش
کارشناس آموزش سلامت ، مربیان رابطین سلامت
همایش روز جهانی داوطلب
  
10:30-12:30
وزارت
سالن کنفرانس
کارشناسان تغذیه
skyroom
دوشنبه 1400/9/15 9-11:30
مدیریت شبکه
سالن کنفرانس
رابطین نسخه نویسی ،راهبران سامانه سیب،کارشناسان IT و کارشناسان درآمد و مسئولین ثبت نسخ دارویی
نسخه الکترونیک
سه شنبه 1400/9/16 12-14
مدیریت شبکه
سالن کنفرانس همکاران گسترش و آموزش بهورزی
شورای بهورزی با شبکه ها
چهارشنبه 1400/9/17 9-11
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس کلیه کارکنان دانشگاه
فرزندآوری
   12-14 سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی و کارشناسان آموزش سلامت
ارزیابی عملکرد آموزش سلامت
  
 12-13:30وزارت
اتاق معاون محترم فنی
پزشکان هماهنگ کننده سل ومتخصصین فوکال پویینت 
 وبینار آموزشی سل
پنج شنبه 1400/9/18
جمعه
1400/9/19
شنبه 1400/9/20 8-11
مدیریت بیماریها-غیرواگیر
سالن کنفرانس کارشناسان غیرواگیر،بهداشتی ،مراقب سلامت ، بهورز
آخرین دستورالعمل PKU
  
 
وزارت،سلامت خانواده 10:30-12:30
مدیر گروه و کارشناسان سلامت مادران
نشست سلامت مادران
  
 12:30-14وزارت
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی و معاونین اجرایی و فنی ، مدیران ستادی
وبینارمعاونین بهداشتی
   9-12مدیریت سلامت خانواده؛سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس
سالن کنفرانس
 کارشناسان نوجوانان ، جوانان و مدارس
جلسه توجیهی بازگشایی مدارس نسخه 07
یک شنبه 1400/9/21 12-14
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
مسئول سلامت خانواده و کارشناس مادران
وبینار تمرین دورمیزی سلامت مادران
دوشنبه 1400/9/22 8-12
گروه بهبود نغذیه
سالن کنفرانس کارشناسان تغذیه استان
نشست کارشناسان
  
10-12
وزارت ، بلایا
کارشناسان بلایا
ارزیابی خطر طوفان های گرد وغبار در آسیا و اقیانوسیه
  
 8:30-11:30وزارت
 اتاق معاون محترم فنی
ارزیابان و کارشناسان ارزیابی های نظارتی 
وبینار چک لیست تشخیص مولکولی
سه شنبه 1400/9/23 9-11
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
کلیه کارکنان دانشگاه
روابط فرزندان و مزایای چند فرزندی
چهارشنبه 1400/9/24 12-14
واحد ارزیابی عملکرد
سالن کنفرانس معاونین بهداشتی شبکه ها،مسئولین و کارشناسان سلامت خانواده
ارزیابی عملکرد سلامت خانواده
  
9-10:30
وزارت
کارشناسان مادران
 آموزش کووید 19 در بارداری
  
8-12
مدیریت سلامت محیط و کار
سالن کنفرانس
کارشناسان آلودگی هوا
برنامه آلودگی هوا
 8-12 وزارت،مدیرت شبکه
 اتاق معاون محترم فنی
 مدیرگسترش،کارشناسان برنامه پزشک خانواده
پزشک خانواده
پنج شنبه 1400/9/25
جمعه
1400/9/26
شنبه 1400/9/27
یک شنبه 1400/9/28 10-12
مدیریت شبکه
سالن کنفرانس
کارشناسان مدیریت بیماریها، کارشناسان مدیریت سلامت خانواده و کارشناسان گروه بهبود تغذیه ستادی استان و شبکه ها  و محیطی
بررسی خدمات تکراری در سامانه سیب
 12-14 مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
مسئولین سلامت خانواده و کارشناسان برنامه مادران
پرسشنامه سلامت روان مادران باردار
دوشنبه 1400/9/29  7:30-9 وزارت سالن کنفرانس
معاون بهداشتی،معاونین فنی و اجرایی ،مدیران گروه ها
وبینار معاونین بهداشتی
 11-13وزارت ، مدیریت خطر بلایا
اتاق معاون محترم فنی
معاونین محترم فنی و اجرایی ، مدیر و کارشناس گروه مدیریت خطر بلایا
 وبینار ارتقاء سطح ایمنی و آتش نشانی در مراکز بهداشتی
سه شنبه 1400/9/30 8-11
گروه بهبود تغذیه
سالن کنفرانس پزشک،کارشناسان تغذیه ، کارشناسان بهداشت عمومی ،پرستار،ماما ، مراقب سلامت ، بهورز
اختلالات ناشی از کمبود ید
           

           

           

      

      

      

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/28
تعداد بازدید:
1033
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal