معرفي واحد و شرح وظايف
وظايف و فعاليت‌ها:

مقدمه :
از سالها قبل ضرورت تامين دسترسي سهل و سريع مردم به نيازهاي اوليه بهداشتي درماني احساس شده بود.با توجه به مشكلات آن زمان كشور از جمله وجود بيش از 60000 روستاي پراكنده كه تعداد قابل ملاحظه اي از آنها جمعيت كمتر 200 نفر داشتند و در مناطق دور افتاده جا گرفته بودند؛ كمبود امكانات و منابع مالي و انساني؛ مشكل ترابري و انتقال خدمات به مناطق دور افتاده ؛ و..... مسوولان حفظ سلامتي و بهداشتي كشور را واداشت تا دست به اجراي طرحهاي مختلفي بزنند از قبيل طرح تريبت بهدار، طرح سپاه بهداشت، طرح بهدار روستا، طرح سلسله و طرح رضاييه (اروميه) ، تا هدف دسترسي مردم به نيازهاي اوليه بهداشتي تامين شود.
تجارب حاصل از اين طرحها در داخل كشور همزمان با اجلاس جهاني آلماآتا و تعيين هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 ميلادي و تفكر مراقبتهاي اوليه بهداشتي *(PHC) تعدادي از دلسوزان و متفكران كشور را بر آن داشت تا نظامي گسترده و پويا را براي ارائه خدمات بهداشتي درماني در سراسر كشور طراحي كنند و به اين ترتيب نظام شبكه هاي بهداشتي درماني در ايران شكل گرفت.
نظام شبكه بهداشت و درمان اصول و ضوابطي بنياني براي گسترش واحدهاي بهداشتي درماني و ارائه خدمات مدنظر قرارداد كه از همان آغاز تاكنون نيز مورد عمل است.
تامين دسترسي آسان مردم به گسترده ترين و اساسي ترين نيازهاي بهداشتي با در نظر گرفتن اطلاعات اقليمي و جمعيتي مبناي كار گروه گسترش محسوب مي گردد.

 تعيين پراكندگي واحدهاي بهداشتي در منطقه

بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي منطقه من منظور احداث واحدهاي بهداشتي با در نظر گرفتن امكانات فني

پيشنهاد اصلاح طرح‌هاي گسترش و تبديل واحدها

بررسي ، تأمين و تطبيق نيروي انساني مورد نياز و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي

توزيع و اعزام  نيروهاي مورد نياز بهداشتي درماني و نظارت بر نحوه خدمت آنان

گزارش تنگناها و نارسائيها و ارائه پيشنهاد و راه حل مناسب

هماهنگي و همكاري با ساير برنامه‌هاي جاري بهداشتي واحدها

همكاري با مراكز آموزش منورزي براي انتخاب و تربيت منورزان بومي

اولويت بندي در احداث واحدهاي بهداشتي و تعيين مكان مناسب بر احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگي با دفتر فني

برگزاري كارگاههاي فني و مديريتي جهت پرسنل تحت پوشش

پايش عمليات اجرايي مربوط من گسترش شبكه و ارزشيابي خدمات واحدهاي بهداشتي

هماهنگي جهت انجام بازديدهاي گروهي كاركنان ستادي استان از شهرستانهاي تابعه و پيگيري و رفع مشكلات مشاهده شده.

پيگيري اجراي دستورالعملهاي ارتقاء سلامت روستائيان و شهروندان

برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليت‌هاي پزشك خانواده و طرح بيمه روستايي كه شامل تعيين سقف تعيين شده از نظر زشك و ماما براي هر مركز بهداشتي درماني – انعقاد قرارداد با پزشكان و ماماهاي داوطلب همكاري در طرح پزشك خانواده تأمين يا پيگيري و اخذ اعتبار از سازمان بيمه خدمات درماني استان و توزيع آن بين شهرستانهاي تابعه و نظارت بر نحوه هزينه كرد آن

برنامه‌ريزي براي صدور دفترچه‌هاي بيمه روستايي ، پيگيري و رفع مشكلات و موانع موجود- پايش فعاليتهاي تيم پزشك خانواده با همكاري ساير واحدهاي واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي و ارائه پس خوراند آن 

دريافت آخرين اطلاعات و استخراج آن از سايت اينترنتي مربوطه و توجيه مسؤولين تيمهاي سلامت و نيرز تكثير و توزيع آن بين مسؤولين ذيربط

پيگيري تأمين نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي اعم از ملزومات پزشكي و وسايل محل زيست اعضاي تيم و ساير نيازهاي طرح پزشك خانواده و توزيع آن در شهرستانهاي تابعه

ارائه پيشنهاد توزيع كارانه‌هاي پرداختي و نظارت بر اجراي صحيح آن

 اهداف، وظايف و برنامه ها
1)      تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه و اصلاح طرح گسترش
2)      بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي، جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشت و بهبود استاندارد فضاهاي فيزيكي واحدهاي بهداشت تابعه
3)      نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
4)      تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه
5)      مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند.
6)      برنامه ريزي و نظارت در برنامه پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر
7)      بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشت منطقه و موارد پيشنهادي در پيگيري تأمين آنها جذب و گزينش بهورز
8)      تهيه و تدارك برنامه بازديد گروهي واحدهاي ستادي
9)      تهيه و تدارك آمار و اطلاعات مورد نياز
10)   بررسي تجهيزات فني و اداري واحدهاي ارائه خدمات بهداشتي و تهيه شناسنامه ساختماني
11)   گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب
12) هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي درمنطقه
اهداف كلي :
 هماهنگي و مشاركت در تأمين منابع مورد نياز براي ارائه خدمات بهداشتي درماني مطلوبتر در واحدهاي تابعه
اهداف اختصاصي :
-          هماهنگي و تأمين ، توزيع و نگهداري و تربيت نيروي انساني
-          هماهنگي ، تأمين و نگهداري تجهيزات و خودرو
-          هماهنگي و پيگيري جهت تأمين اعتبار به منظور خريد تجهيزات و تعميرات و احداث واحدهاي بهداشتي
-          هماهنگي و كنترل برقراري ضوابط اجرايي طرح گسترش شبكه ها
-          هماهنگي برنامه هاي بازديد گروهي واحدهاي ستادي تهيه
-          هماهنگي ونظارت بر برنامه پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر
-           تهيه وتدارك آمار و اطلاعات مورد نياز
 شرح وظايف كارشناس مسئول گسترش شبكه‌هاي بهداشتي درماني
 
          بررسي و بازنگري آئين نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌ها ، استانداردها،‌تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي مربوطه.
 بازنگري و طراحي توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتي و خصوص)
   جمع بندي،‌پيشنهاد،‌پيگيري و نظارت بر تأمين، توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي،‌تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز
   تلاش در جهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ،‌پويا سازي و ارتقاء سيستم
   رسيدگي به شكايات و مشكلات و تلاش در جهت حل مشكلات
   ارزشيابي مستمر كاركنان ذيربط
     تعيين اولويت ها، اهداف و استراتژي‌ها وارئه آن به رئيس گروه
  تدوين برنامه جامع عملياتي وارائه به رئيس گروه
    مشاركت در نظارت، پايش وارزشيابي برنامه‌هاي جاري
    جمع بندي،‌تنظيم و تدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل از پايش و ارزشيابي بانضمام تحليل پيشنهادات وارائه به رئيس گروه
    شناخت توانائي‌هاي بالقوه منطقه و تهيه طرح‌هاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي در راستاي برنامه‌هاي توسعه كشوري
    مشاركت و نظارت بر حسن برگزاري سمينار،‌كارگاه ها و برنامه هاي مربوط به واحد گسترش
     تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي
     اولويت بندي،‌مكان يابي ، نظارت و هماهنگي در اجراي پروژه‌هاي عمراني بهداشتي درماني تابعه طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود و با همكاري دفتر فني و مهندسي دانشگاه

 

  شرح وظايف كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني (PHC )


   تهيه و جمع‌آوري آئين نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعملها ، استانداردها و ارائه آنها
     بررسي و پيشنهاد توسعه وگسترش خدمات( اعم از بخش دولتي و خصوصي)
   بررسي وضعيت موجودو برآورد نيازهاي فضاي فيزيكي و نحوه بهره برداري از آنها
     جمع آوري و آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول
     تلاش در جهت پويا سازي و ارتقاء سيستم
    مشاركت در تبيين اولويت‌ها،‌اهداف و استراتژي ها و ارائه آنها
   تهيه پيش نويس برنامه‌هاي عملياتي براساس اولويت‌ها استراتژي ‌ها و ارائه به كارشناس مسئول
     مشاركت در تنظيم و ارائه گزارش تحليلي و پيشنهادات حاصل از پايش و ارزشيابي
     مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي
   برگزاري و مشاركت در سمينارها، كارگاه‌ها و برنامه‌هاي مربوط به واحد گسترش
    تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي        
        نظارت و هماهنگي در حسن اجراي ضوابط توسعه و ادغام خدمات بهداشتي درماني
        انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه بر حسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع ميشود    
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/24
تعداد بازدید:
4251
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal