آذر ماه
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی آذر ماه 1399
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده         
مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه
 99/9/1  12-14ارزیابی عملکرد
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
معاونین بهداشتی و مسئولین واحد مدیریت خطر در بلایا و حوادث
وبینار ارزیابی عملکرد
 13-16:30
وزارت 
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
کارشناسان سلامت روان 
مداخلات سلامت روان برای بهبودیافتگان از covid19 
 یکشنبه
99/9/2
 9-12 مدیریت شبکه
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
 مسئول گسترش شهرستان ها و نمایندگان بهورزی شهرستان ها
 شورای بهورزی
14-16
وزارت 
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
معاونین و مدیران و رئیس گروه ها
شانزدهمین وبینار معاونین بهداشتی
دوشنبه 99/9/3
8:30-12
گروه آموزش و ارتقای سلامت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
کارشناسان ستادی استان وشهرستان آموزش سلامت در کاهش خطرات ناشی از بلایا
سه شنبه
99/9/4
         
چهارشنبه
99/9/5
8-11 مدیریت شبکه
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
روسای شبکه ها، معاونین بهداشتی - گسترش شبکه - اموردارویی - دندانپزشکی
آشنایی با دستورالعمل ها امور دارویی ورژن پزشک خانواده
12-14معاونت بهداشتی
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  معاونین بهداشت , روسای شبکه ها,مسئولین واحدهای ستادی استان و شهرستانهماهنگی طرح مدیریت و کنترل کوید19 به شیوه محله محور و خانواده محور
پنج شنبه
99/9/6
       
 
 جمعه  99/9/7          
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه
 99/9/810-12
معاونت بهداشتیسالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
ارزیابی شاخص های گروه سلامت روان
ارزیابی عملکرد  
13:30-16
وزارت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
رئیس سلامت تندرستی آموزش و پرورش
 
مدیر سلامت خانواده و کارشناس مسئول مدارس
ارائه گزارش بازنگری مدارس مروج سلامت
-لغو شد
 یکشنبه 99/9/98:30-11
گروه بهبود تغذیه جامعه
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
کارشناسان تغذیه
تحلیل شاخصها
12-14
گروه سلامت روان
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  کارشناسان سلامت روان و کارشناسان مدیریت خطر در بلایا و حوادث
سناریوی دورمیزی حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا
 دوشنبه 99/9/10
8:30-12
گروه آموزش و ارتقای سلامت  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی کارشناسان ستادی استان وشهرستان  
آموزش سلامت در کاهش خطرات ناشی از بلایا 
 13-14مدیریت سلامت محیط و کار
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
 کارشناسان مسئول بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای ستادی استان وشهرستانتشدید نظارتها در گام چهارم مبارزه با کوید
 سه شنبه
 99/9/11  10-12 وزارتخانه
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
کارشناس مسئول بیماریها و کارشناس ایدز استان و شهرستان
همایش کشوری ایدز
9-14
وزارتخانهسالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
مدیر سلامت محیط و کار و کارشناس برنامه دخانیات
برنامه شهر و روستای بدون دخانیات
 چهارشنبه 99/9/12   ارزیابی علمکرد
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   رزرو
10-12 امورآزمایشگاه ها
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
کارشناسان آزمایشگاه و تیم های نمونه گیری شهرستان ها
آموزش  Rapid Test کرونا
 پنج شنبه
99/9/13
         
 جمعه 99/9/14
         
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
 برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
عنوان جلسه
شنبه  99/9/15  9-12  اداره سلامت کودکان
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
 کارشناسان  جلسه کودکان
 10-12وزارت
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  امور آزمایشگاه ها و کارشناسان
گام چهارم جلسه مبارزه با کرونا
 یکشنبه 99/9/16
 8-10 سلامت خانواده 
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
کارشناس شهرستان ها 
توجیهی طرح سردارشهید حاج قاسم سلیمانی 
 دوشنبه 99/9/17


 سه شنبه
 99/9/18
 چهارشنبه 99/9/19
9-12
 وزارت - گروه بهبود تغذیه جامعه
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
 کارشناسان تغذیه
نشست کشوری مدیران بهبود تغذیه
 پنج شنبه
 99/9/20 8:30-10:30
وزارت
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
معاونین و مدیر سلامت خانواده
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
 جمعه  99/9/21          
 
 ایام هفته
 تاریخ ساعت
برگزار کننده
مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
شنبه 99/9/22
9-11
معاونت بهداشتی
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی معاونین و شبکه ها
اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی
12-14
آموزش سلامت
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  معاونین و کارشناسان آموزش سلامت
ارزیابی عملکرد واحد آموزش سلامت
 یکشنبه 99/9/23
8:30-10 وزارت- استانی
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
وزیر - رئیس دانشگاه و معاونین و کلیه شبکه ها
راه اندازی پروژه های بهداشت و درمان سطح استان
10-12
استانی
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   وزیر - رئیس دانشگاه و معاونین و کلیه شبکه ها
جلسه مدیریت ستاد استانی کرونا
12-2
وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی    معاونین ، مدیران و  مسئولین واحد ها
وبیناری معاونین بهداشتی کشور
 دوشنبه 99/9/24
 12-14 آموزش سلامت
 سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی  
 کارشناسان آموزش سلامت
آموزش خودمراقبتی کوئید 19 طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
 سه شنبه
99/9/25
 9-12 وزارت
اتاق معاون فنی
مدیر سلامت خانواده و کارشناس مسئول مدارس
گزارش بازنگری مدارس مروج سلامت
9-12سلامت خانواده     سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی     مسئولین سلامت خانواده و کارشناس میانسالان شهرستان ها   وبینار آموزشی خدمات مامایی در میانسالان  

 چهارشنبه99/9/26
 9-11وزارت
  سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی     
مدیر بیماری ها و کارشناسان
جلسه مستندسازی کوید 19 
    وزارت   سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی      
  
 پنج شنبه
99/9/27
         
جمعه
99/9/28
     
شنبه
99/9/29
 8-14وزارت
اتاق معاون فنی
 کارشناسان ثبت مرگ
وبینار آموزشی جهت کارشناسان برنامه ثبت مرگ
8-10
معاونت بهداشتی
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی    معاونین و رئیس شبکه ها
وبینار معاونین بهداشتی و شبکه ها
12-14
مدیریت سلامت خانواده  
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی   
معاونین و مسئولین سلامت خانواده و کارشناسان
 ارزیابی عملکرد مدیریت سلامت خانواده
 یکشنبه99/9/30
9-12
مدیریت سلامت خانواده
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی
مسئولین سلامت خانواده و کارشناس مسئول سالمندان
سناریو و تمرین رومیزی اپیدمی کوئید 19 در سالمندان
 12-2بیماریهای غیرواگیر
سالن وب کنفرانس معاونت بهداشتی 
 نمونه گیران و کارشناسان برنامه تیروئید 
مراقبت از سالمندان پرخطر
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/25
تعداد بازدید:
860
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal