دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
1394/10/06 /Dorsapax/Data/Sub_22/File/noimage.jpg
اطلاعيه شركتها و موسسات مشاوره اي خودكنترلي و خوداظهاري
اطلاعيه شركتها و موسسات مشاوره اي خودكنترلي و خوداظهاري

در راستاي اجراي مواد 24، 25و 41 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون اصلاح قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد اقدام به صدور مجوز تاسيس شركتها و موسسات مشاوره اي خودكترلي و خوداظهاري بهداشتي براي واجدين شرايط در شهرستانهاي استان نمايد.

شرايط اختصاصي كاركنان فني و مسئول فني شركت :

1-      دارا بودن حداقل تحصيلات كارشناسي در رشته مهندسي بهداشت محيط براي مسئول فني

2-      دارا بودن مدرك تحصيلي در مقطع كارداني و يا بالاتر در رشته مهندسي بهداشت محيط و يا كارشناسي يا بالاتر در رشته ايمني و بهداشت مواد غذايي براي كاركنان فني

3-      قبولي درآزمون مورد تاييد وزارت با كسب 70درصد امتياز

4-      كساني كه در حرف سلامت اشتغال دارند فعاليت آنها در اين زمينه تابع تصويب نامه هيات وزيران خواهد بود.

5-      حضور و فعاليت كاركنان ومسئول فني شركت در ساعات رسمي اداري الزامي است.

متقاضي بايد درخواست كتبي خود را به انضمام مدارك ذيل به معاونت بهداشتي ((گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي ))تحويل نمايند :

1-      درخواست كتبي شركت جهت دريافت پروانه در سربرگ شركت با مهر و امضاء مدير عامل

2-      تصوير مدرك تحصيلي مسئول فني

3-      كپي اساسنامه شركت با قيد فعاليت خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي (( در دفترخانه اسناد رسمي و يا دادگستري كپي برابر اصل گردد))

4-      تصوير آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي (( در دفترخانه اسناد رسمي و يا دادگستري كپي برابر با اصل گردد .))

5-      عكس اداري مسئول فني و مدير عامل (3قطعه)

6-      تصوير شناسنامه وكارت ملي مسئول فني و مدير عامل شركت

7-      تصاوير شناسنامه و كارت ملي و مدارك تحصيلي كاركنان

8-      تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت مربوط به دفتر

9-      گواهي قبولي در آزمون

10-   تعهدنامه محضري (امضاء كليه صفحات دستورعمل توسط مدير عامل و تعهد پذيرش مسئوليت لغو پروانه و ساير مسئوليتهاي ناشي از اعمال ضوابط و ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمي )

از كليه واجدين شرايط دعوت مي گردد تا تاريخ 94/10/15 تقاضاي خويش را به مركز بهداشت استان ((گروه مهندسي بهداشت محيط و حرفه اي )) تحويل نمايند. بديهي است پس از انقضاي مدت مذبور تا اطلاع ثانوي از پذيرش درخواست تاسيس شركت خودكنترلي و خوداظهاري خودداري خواهد گرديد .

 

((روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند))

تعداد بازدید: 951
Powered by DorsaPortal