معرفي واحد و شرح وظايف

امور دارويي معاونت مجموعه وظايفي ازقبيل نظارت بر فعاليت واحدهاي ارائه خدمات دارويي (انبارها، مراكز بهداشتي درماني، پايگاههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت ) آموزش وارتقاء سطح آگاهي كاركنان و جامعه را بر عهده دارد. باتوجه به اهميت ويژه بهداشت و نقش آن در سلامت فرد در جامعه ارائه صحيح و مناسب خدمات داروئي فوق مي تواند نقش مهمي در حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه داشته باشد.

با توجه به اهميت دارو درسيستم بهداشت و درمان ، تامين -توزيع - نگهداري و مصرف صحيح آن، جايگاه ويژه اي در سيستم بهداشتي دارد كه جهت دستيابي به اين هدف ، فعاليت واحدهاي ارائه خدمات دارويي كه شامل انبارهاي دارويي مراكز ، داروخانه هاي مراكز بهداشتي و درماني ، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مي باشد، مي بايست مطابق با اصول صورت پذيرد. در اين راستا برنامه ريزي به منظور نظارت دقيق بر كاركرد همه واحدهاي ارائه دهنده دارو از جمله ، انبار دارويي مراكز از جهت سفارش به موقع دارو ، كيفيت نگهداري دارو ،نظارت بر داروخانه مراكز بهداشتي درماني از جهت درخواست و تحويل به موقع دارو،ثبت صحيح آمار و نظارت بر تاريخ انقضاء دارو و ارائه صحيح آن به ببمار ،موجود بودن اقلام دارويي ليست پزشك خانواده در داروخانه مراكز وهمچنين ميزان تعرفه دريافتي از بيماران جهت حق فني ونسخه پيچي در داروخانه مراكزي كه به بخش خصوصي واگذار شده است .نظارت بر خانه هاي بهداشت از جهت بررسي كيفيت ارائه خدمات و نحوه عملكرد درست شامل تحويل درست و منطبق با اصول علمي دارو به بيماران ، ثبت صحيح در دفتر دارويي و نيز ثبت صحيح تاريخ هاي انقضاء داروها ضروري است.

امور دارويي معاونت بهداشتي از سال 1389 مطابق دستورالعمل خدمات دارويي در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به عنوان دبير شوراي استاني برنامه ريزي دارويي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع فعاليت داشته و اقدام به برگزاري جلسه با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه ،رييس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو،مدير كل و نمايندگان اداره كل بيمه سلامت ،معاون بهداشتي و مسئول برنامه پزشك خانواده معاونت بهدشتي به صورت مداوم و فصلي نموده و پس از تنظيم صورت جلسات پيگيري مصوبات جلسه را عهده دار بوده و مي باشد.

از جمله اقدامات مهم شوراي استاني برنامه ريزي دارويي در طي چند سال اخير:نظر سنجي از كليه پزشكان مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش در خصوص اقلام دارويي ليست پزشك خانواده و جمع بندي نظرات و بررسي در كميته تدوين دارويي استان واعلام نظرات و پيشنهادات به دبيرخانه كشوري برنامه ريزي دارويي در برنامه پزشك خانواده و اعمال 10% تغييرات و تهيه ليست استاني داروهاي پزشك خانواده ميباشد .همچنين پيگيري جهت واگذاري خدمات دارويي داروخانه مراكز بهداشتي درماني به بخش خصوصي و در اين راستا اقدام به گروه بندي داروخانه مراكز ،(قرار دادن داروخانه مراكز با جمعيت تحت پوشش بالا و آمار نسخ ماهيانه بالادر كنار داروخانه با آمار پايين نسخ در يك گروه) در سطح استان و اطلاع رساني به كليه داروخانه ها و داروسازان بخش خصوصي نموده است و در حال حاضر ارائه خدمات دارويي در بيش از 79 درصد داروخانه مراكز بهداشتي درماني توسط بخش خصوصي انجام مي گردد.

از ساير اقدامات شورا جمع آوري اطلاعات نسخ بيمه روستايي در قالب سي دي از داروخانه مراكز به صورت ماهيانه و ارسال اطلاعات به معاونت غذا و داروي دانشگاه جهت پردازش و بررسي ميباشد .

همچنين چك ليست بررسي عملكرد بخش خصوصي در ارائه خدمات دارويي مراكز بهداشتي درماني تهيه و همراه دستورالعمل تدوين شده نحوه تكميل چك ليست به شهرستان ها ارسال و به صورت فصلي بررسي مي گردد.

از ديگر برنامه هاي واحد دارويي،بررسي شاخص ميانگين اقلام و قيمت نسخ بيمه روستايي و تلاش در جهت كاهش ميانگين اقلام تجويزي در نسخ مي باشد فرآيند جاري موجب كاهش عوارض جانبي ناشي از مصرف دارو و افزايش اثر بخشي داروها و كاهش بار مالي سيستم خواهد شد كه به نفع بيماران و سيستم مي باشد.

كليه پرسنل دارويي نيازمند به آموزش مداومند. در اين راستا برقراري آزمون از جزوه هاي دارويي يا جلسات پرسش و پاسخ شفاهي و نيز انجام بازديدهاي مستمر و برنامه ريزي شده بسيار موثر است. تشخيص افراد نيازمند آموزش بيشتر و برقراري كلاس هاي بازآموزي جهت اين افراد راهكار مناسب است.

در پايان لازم به ذكر است كه آموزش و ارتقاء سطح آگاهي و مهارت كاركنان و همچنين سطح آگاهي افراد جامعه و تحقيقات و پژوهش هاي لازم در اين زمينه مكمل اصلي خدمات مذكور مي باشد.

خدمات دارويي معاونت بهداشتي در 11 مركز بهداشت شهرستان ارائه مي گردد . خريد و توزيع دارو هاي اوليه و اساسي به صورت غير متمركز توسط مركز بهداشت شهرستانها انجام مي شود .

تامين دارو هاي بهداشتي و مراقبتي ،تامين شير خشك وتهيه داروجهت برنامه هاي خاص مانند طرح آهن ياري به صورت متمركز و توسط مركز بهداشت استان صورت مي پذيرد .

با توجه به اجراي برنامه بيمه روستائيان و عشاير حجم عمده فعاليت دارويي شبكه ها و مراكز بهداشت در قالب اين برنامه صورت مي پذيرد كه بر اساس اعتبار ابلاغي در برنامه بيمه روستائيان خريد دارو ومكمل هاي كودكان و مادران باردار انجام مي شود .

خدمات دارويي در 81 داروخانه مراكز بهداشتي – درماني شهري و روستايي و 319 قفسه دارويي خانه بهداشت و 50 پايگاه بهداشتي ارائه مي گردد كه از اين تعداد 76 داروخانه مركز روستايي و شهري به بخش خصوصي واگذار شده است                
واحد امور دارويي

واحد امور دارويي يكي از بخشهاي مركز بهداشت است كه همگام با ساير بخش ها در راستاي ارتقاء سلامت جامعه تلاش مي كند. اين مركز در حال حاضر 6 مركز بهداشتي درماني شهري، 9 مركز بهداشتي درماني روستايي، 42 خانه بهداشت را تحت پوشش دارويي دارد.

 اهداف واحد:

1-    تهيه كليه داروهاي مورد نياز تمام مراكز ، خانه هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشتي و واحدهاي تابعه

2-    توزيع داروهاي درخواستي مراكز در اسرع وقت

3-    توزيع داروهاي بهداشتي و تنظيم خانواده كليه مراكز و خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي

4-    نظارت مستمر و پيگيري بر داروخانه هاي مراكز و خانه هاي بهداشت

5-    بازرسي از داروخانه هاي خصوصي شهرستان به صورت دوره اي ( سه ماهه )

 شرح وظايف واحد دارويي

 -    برآورد نياز و خريد اقلام دارويي، مصرفي ،بهداشتي و تنظيم خانواده و نگهداري در انبار دارويي

-     توزيع اقلام دارويي، بهداشتي و تنظيم خانواده به مراكز بهداشتي درماني ،پايگاه ها و خانه هاي بهداشت

-     جمع آوري و جمع بندي آمار و عملكرد واحد دارويي و ارسال به معاونت بهداشتي

-     پايش و نظارت بر فعاليت داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني

-     پايش و نظارت بر فعاليت دارويي خانه هاي بهداشت

-      نظارت و بررسي برانبارگرداني انباردارويي وواحدهاي تابعه

-     بررسي نسخ بيمه روستايي داروخانه هاي طرف قرارداد(داروخانه هاي خصوصي )

-     به روزرساني ليست دارويي با آخرين تغييرات قيمت هاي دارويي و ارسال به مراكز بهداشتي درماني

-   بررسي ميانگين قيمت واقلام تجويز شده دارويي توسط پزشكان

-   تهيه داروهاي واحد مبارزه با بيماريها ومركز مشاوره بيماري هاي رفتاري.... رسيدگي به آمار و تنظيم درخواست بر اساس نياز   آن واحد از معاونت بهداشتي

-   اعلام داروهاي تاريخ نزديك و مازاد انبار به مراكز بهداشتي درماني و ساير شبكه هاي تحت پوشش دانشگاه

-    نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و بخش نامه هاي مربوطه و همينطور عملكرد بهينه كليه مراكز و پايگاهها و خانه هاي بهداشت تابعه

-   صدور درخواست ،رسيد و حواله جهت تامين تجهيزات مراكز

-    آموزش همكاران محيطي ( بهورزان ، نيروهاي انساني جديد الورود )

-   نظارت بر امور فني انبار دارويي

-   نظارت بر داروهاي طرح پزشك خانواده ( 436 قلم )

شرح وظايف :(انبار دار)

·        دريافت حواله درخواست دارو و آماده نمودن داروهاي خواسته شده به مراكز و خانه هاي بهداشت تابعه

·        درخواست دارو از شركت هاي پخش دارو

·        كنترل تاريخ مصرف دارو هاي موجود در انبار

·        تنظيم گزارش موجودي ، مصرفي و وارده داروهاي بهداشتي و مكمل هاي بارداري

·        چك كردن طبق ليست درخواست دارو سپس تحويل از شركت هاي پخش دارو

·       شمارش اقلام انبار.

شرح وظايف امور دارويي :
رآورد نياز و خريد اقلام دارويي، بهداشتي و نگهداري در انبار دارويي

توزيع اقلام دارويي و بهداشتي به مراكز بهداشتي درماني ،پايگاه ها و خانه هاي بهداشت و مراكز مشاركت سلامت

پيگيري مداوم جهت داروهاي سهميه اي و ساير موارد از وزارتخانه

تنظيم اسناد دارويي شركتهاي دارويي جهت پرداخت وامور كارپردازي دارويي

مبادله پاياپاي داروهاي مازاد و تاريخ نزديك با بخش خصوصي و بيمارستانها و ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به منظور جلوگيري از انقضاء تاريخ مصرف آنها

پيگيري تهيه داروهاي گروه ها و واحدهاي ستادي معاونت (واحد مبارزه با بيماري ­ ها ،سلامت خانواده ،تغذيه ،مدارس و...) ورسيدگي به آمار و تنظيم درخواست بر اساس نياز آن واحد از معاونت بهداشتي

اعلام داروهاي تاريخ نزديك و مازاد انبار به مراكز بهداشتي درماني و ساير شبكه هاي تحت پوشش دانشگاه

پايش و نظارت بر فعاليت وعملكرد دارويي ستاد وانبار دارويي شهرستان هاي تحت پوشش

پايش و نظارت بر فعاليت داروخانه ­ هاي مراكز بهداشتي درماني

نظارت بر حسن اجراي امور محوله به تكنسين ها و بهورزان

پيگيري ونظارت اجراي بيمه روستايي در مراكز بهداشتي درماني

بررسي نسخ بيمه روستايي داروخانه ­ هاي طرف قرارداد(داروخانه ­ هاي خصوصي)

تمديد قرارداد با داروخانه هاي خصوصي طرف قرارداد

بررسي ميانگين قيمت واقلام تجويز شده دارويي توسط پزشكان مراكز بهداشتي درماني

جمع آوري و جمع بندي آمار و عملكرد واحد دارويي و ارسال به معاونت بهداشتي

برنامه ريزي وپيگيري جهت ارتقاي كيفي نگهداري داروها در انباردارويي

برگزاري جلسات، كلاس ­ هاي آموزشي وآزمون دارويي از داروياران وبهورزان

شركت در كلاسها و كارگاههاو شركت درجلسات مسئولين واحدها

اهداف

1-افزايش رضايت مندي مردم از خدمات دارويي مراكز

2- كاهش كسورات در بخش دارويي

3- بهبود ارائه خدمات دارويي در مراكز تحت پوشش

4- كاهش ميانگين اقلام تجويزي در نسخ

5-كاهش عوارض دارويي

6- استاندارد سازي انبارهاي دارويي

7-آموزش و افزايش سطح آگاهي همكاران در خصوص دارو

8-بهبود نظارت بر واحدهاي محيطي

9-گزارش و بررسي مسايل و مشكلات موجود در بخش دارويي مراكز

انتظارات

1- افزايش تعداد بازديد هاي شهرستاني از داروخانه هاي مراكز مخصوصا در بخش خصوصي و ارائه خلاصه ايي از پسخوراندهاي بازديدهر شش ماه يكبار

2- نزديك نمودن شاخص هاي دارويي از جمله ميانگين اقلام و ميانگين ريالي نسخ به شاخص استاندارد كشوري

3- بررسي دقيق تر نسخ دارويي و سند هاي مالي مربوط به داروخانه هاي بخش خصوصي و برخورد طبق ضوابط و مقررات با هدف كاهش اشتباهات دارويي در نسخ

4- تامين صد در صد مكمل ها جهت مراكز و خانه هاي بهداشت تحت پوشش

5- ارسال به موقع گزارش عملكرد و آمار و شاخص هاي واحد به استان هر سه ماه يكبار

6-تكميل و ارسال چك ليست ها ي واگذاري خدمات دارويي به بخش خصوصي وجداول مربوط به اطلاعات نسخ به صورت فصلي .

7-بررسي و اقدام نسبت به پسخوراندهاي بيمه سلامت از داروخانه مراكز تحت پوشش

 8-همكاري در برگزاري كلاس هاي آموزشي و توجيهي جهت پزشكان خانواده مراكز

9-همكاري برگزاري دوره هاي باز آموزي وآموزش داروياران وكليه پرسنل دارويي

10- تكميل نمودن اقلام دارويي داروخانه مراكز طبق ليست درخواستي پزشكان مراكز

11-استاندارد سازي انبارهاي دارويي و فراهم سازي حداقل شرايط نكهداري مطلوب دارو .

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/06
تعداد بازدید:
2231
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal