معرفي واحد و شرح وظايف
 
 

چشم انداز واحد فناوري اطلاعات حوزه معاونت بهداشتي

ارائه خدمات سلامت در استان با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در بالاترين سطح و كيفيت در كشور قرار خواهد گرفت و برنامه ريزان سلامت در استان از كليه پتانسيل هاي فناوري اطلاعات براي اجراي فرآيندهاي مديريتي ، پشتيباني و خدماتي استفاده كرده و بيشترين استفاده را از تاثيرات فناوري اطلاعات در كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاء كيفيت وكميت خدمات خواهند نمود . سلامت الكترونيك واستفاده از آن در ارائه خدمات به بهترين شكل فرهنگ سازي شده و مردم ومسئولين سلامت وساير مسئولين استان بهترين نگرش را نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه سلامت خواهند داشت.

رسالت و ماموريت

ماسلامت افراد را ازطريق پشتيباني ، نوآوري و رهبري ، در سازماني امن با ارائه و استفاده از اطلاعات با كيفيت ارتقاء مي دهيم . ما از ماموريت سازمانمان از طريق ارائه تكنولوژي براي توسعه ، پرورش و تسهيم دانش در داخل سازمان و بين شركاء آن پشتيباني مي نمائيم . مسئوليت هاي ما مواردي مانند پشتيباني وتوسعه همه جانبه و فراگير سيستم هاي كاربردي مورد نياز سازمان ، ارتقاء سطح دانش كاركنان در خصوص فناوري اطلاعات وافزايش مهارتهاي تخصصي آنان ، تعيين خط مشي وچشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الكترونيك ، توسعه خدمات الكترونيكي به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوري ودر كوتاهترين زمان ممكن ، مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان و ارتقاء كيفيت فرآيندها با استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد .

اهداف كلي

- شناسائي فرآيندهاي سازمان و اجراي برنامه سازمان الكترونيك و الكترونيكي نمودن فرآيندهاي كاري وخدماتي سازمان

- ارتقاء سطح دانش مديران وكاركنان سازمان و شهرستانهاي تابعه در حوزه فناوري اطلاعات وافزايش مهارتهاي تخصصي آنان

- حفظ وارتقاء جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان.

- الكترونيك نمودن فرآيندهاي ارائه خدمت ( فرآيندهاي داراي مراجعه كننده در سازمان ) به ميزان 30 درصد

- ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان فناوري اطلاعات شهرستانها به ميزان  10 درصد وضع موجود.

- ارتقاء سطح دانش مديريتي كارشناسان فناوري اطلاعات شهرستانها به ميزان  30 درصد وضع موجود

- ارتقاء سطح دانش ومهارت فني كاركنان ومديران معاونت بهداشتي به ميزان 10 درصد وضع موجود

- ارتقاء كيفيت ارتباط اينترنتي و اينترانتي شهرستانها و واحدهاي تحت پوشش به ميزان 10درصد وضع موجود.

 
- حضور در جلسات ماهيانه رابطين.
- شركت در دوره هاي آموزشي، توجيهي و بازآموزي.
- گزارش عملكرد فصلي.
- نظارت در خريد تجهيزات رايانه اي با توجه به نياز واحد و ليست تجهيزات مورد تاييد مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با در نظر گرفتن سقف خريد تعيين شده و كنترل
  كيفيت تجهيزات رايانه اي خريداري شده.
- نياز سنجي و تاييد اوليه تجهيزات مورد نياز واحد و تشخيص ضرورت ارتقاء تجهيزات موجود واحد با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.
- تشخيص عيوب سخت افزاري و نرم افزاري و رفع عيب تجهيزات درحد آموزش هاي داده شده.
- نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير در بخش خصوصي يا مركز استان دارند و كنترل كيفيت تعمير انجام شده روي تجهيزات.
- مشاوره فني در خريد نرم افزارهاي مورد نياز واحد با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.
- پيگيري، همكاري و نظارت بر اجراي صحيح مجموعه نرم افزارهاي اتوماسيون اداري.
 
- نصب سيستم عامل و نرم افزارهاي كاربردي.
 
- راه اندازي و به روز رساني وب سايت واحد و زير مجموعه آن.
 
- پيگيري، همكاري و نظارت بر اجراي صحيح شبكه داخلي و رفع مشكلات احتمالي.
 
- تهيه شناسنامه تجهيزات رايانه اي به منظور سازماندهي اطلاعات تجهيزات موجود در واحدها.
 
- عيب يابي شبكه هاي اينترنت و اينترانت و رفع عيب تجهيزات شبكه اي در حد آموزش هاي داده شده.
 
- تاييد اوليه درخواست همكاران واحد جهت صدور گواهي كار با نرم افزار مورد استفاده.
 
- نظارت بر فعاليت شركتهاي بخش خصوصي.
 
- آموزش همكاران واحد و پيگيري و نظارت بر فرآيند پشتيبان گيري اطلاعات.
 
- آموزش همكاران واحد و پيگيري و نظارت بر رعايت مسائل امنيت در دسترسي به اطلاعات در رايانه ها و شبكه.
 
- انجام راهبري و آموزش هاي مرتبط با برگزاري جلسات ويديو كنفرانس.
 
- تنظيم گزارش هاي ادواري از وضعيت شبكه و عمليات كاربران.
 
- مشاركت در سمينارهاي تخصصي و مطالعه ي پيشرفت هاي علمي و فني مربوط به شبكه هاي رايانه اي.
 
- جمع آوري، مطالعه و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيكي به منظور دستيابي به روش هاي كارآمد و استفاده از آن ها در واحد مربوط.
 
خدمات: 
 اين واحد شامل برنامه ريزي ، نظارت و پايش  از واحدهاي محيطي مي باشد وخدمات در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع در واحدهاي محيطي نظير ستاد مراكز بهداشت شهرستان ومراكز بهداشتي درماني ارائه مي گردد.
وظايف عمومي كارشناسان فناوري اطلاعات
-          تهيه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها
-          انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك ) و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت سخت افزار موجود مي باشد .             
وظايف در حوزه سخت افزار
 -      دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )
-     بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز
-     تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات
-      بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده
-      نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد
- تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات
 
      وظايف در حوزه شبكه
-          نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
-          حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود
-          عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و... )
       وظايف در حوزه نرم افزار
-          پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
-          هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها
-          آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )
-          نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
     وظايف در حوزه وب سايت
-          آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت )
-          به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و ... )
-          نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها
وظايف در حوزه اتوماسيون اداري
-          آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
-          آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد
-          اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....) در آن مركز
 

· انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك ).

· حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت.

· بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز.

· تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز).

· تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها.

· كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده .

· نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات.

· تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب .

· آگاهي از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي.

· حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود.

· مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها.

· عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و... ).

· پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم.

· مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها.

· ماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها.

· آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه.

· نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها.

· تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري.

· مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري.

· آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري.

· آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد.

· اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....) در آن مركز.

· نظارت برروي كار رابط وب سايت.

· آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت FTP ، حجم down Load و نرم افزارهاي جانبي.

· شناسايي error هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت.

· راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست ويا شخصيو يااشتراك خطوطADSL.

· شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود.

سامانه هاي دانشگاه:
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/08
تعداد بازدید:
3112
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal