نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت معاونت بهداشتینقشه سایت معاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی حوزه معاونت
چارت تشکیلات معاونت بهداشتی
Collapse حوزه رياستحوزه رياست
Collapse حوزه مديريت حوزه مديريت
معاون بهداشت ورئيس مركز بهداشت استان
معاون اجرايي
معاون فني
مسئول دفتر
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
معرفي پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
فعاليتها و عملكردها
نکته ها و احادیث
سوابق اجرايي
اطلاعيه
آرشیو
Collapse امورحقوقي امورحقوقي
معرفی پرسنل
قوانين و مقررات
فرمت قراردادها
تعهدات محضري
فرآيندها
فرم ها
لينك هاي مرتبط
Collapse ارزيابي و عملكردارزيابي و عملكرد
معرفی پرسنل
اهداف و شرح وظایف
فرم ها
حراست
بازرسي
رابط هيئت امناء
Collapse گروه ها و واحدهاي فنیگروه ها و واحدهاي فنی
Collapse مديريت سلامت خانواده و جمعيتمديريت سلامت خانواده و جمعيت
معرفي همكاران
مدير گروه
Collapse ميانسالان و سالمندانميانسالان و سالمندان
معرفي پرسنل
ميانسالان
اهداف و شرح وظایف
شرح وظايف ميانسالان
مطالب آموزشي ميانسالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان
برنامه آموزش استاندارد و شیوه زندگی سالم در سالمندی
چك ليست برنامه ميانسالان
فرمهاي برنامه ميانسالان
دستورالعمل برنامه ميانسالان
nemoneh
سالمندان
شرح وظايف سالمندان
آئين نامه و دستورالعمل سالمندان
شرح وظايف مدير
فرم سالمندان
چك ليست سالمندان
معرفی واحد
Collapse نوزادان و كودكاننوزادان و كودكان
معرفي واحد كودكان
معرفي برنامه هاي كودكان
فرم ها
چک لیست ها
رسانه های آموزشی
آئين نامه كودكان
فرآیندها
شرح وظايف
كودكان
فرم هاي كودكان
چك ليست نوزادان و كودكان
فرايندهاي كودكان
كميته هاي نوزادان
Collapse نوزاداننوزادان
آئين نامه ها و دستورالعمل نوزادان
فرم نوزادان
فرايند نوزادان
مطالب آموزشي نوزادان
Collapse میانسالانمیانسالان
معرفی پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
فرم ها
فرآیندها
كميته ها و دستورالعمل ها
رسانه های آموزشی
فرم های مدیریت سلامت خانواده و جمعیت
فرآیندهای مدیریت سلامت خانواده و جمعیت
سامانه های وزارتی
بوکلت های آموزشی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
گروه نوجوانان ، جوانان و مدارس
Collapse گروه نوجوانان جوانان و مدارسگروه نوجوانان جوانان و مدارس
نوجوانان و مدارس
جوانان
اهداف و برنامه هاي نوجوانان و مدارس
شرح وظيفه كارشناس بهداشت جوانان
شرح وظايف گروه و كارشناس مسئول نوجوانان جوانان و مدارس
Collapse گروه مادران جمعيت و باروري سالمگروه مادران جمعيت و باروري سالم
Collapse مادرانمادران
آئين نامه و دستورالعمل مادران
باروري
شرح وظايف
شرح وظايف مدير
مدير گروه خانواده
چك ليست
Collapse سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارسسلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
Collapse جوانانجوانان
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
چک لیستهای پایش
Collapse نوجواناننوجوانان
فرم ها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیستهای پایش
رسانه های آموزشی
فرآیندها
فرم ها
Collapse مديريت پيشگيري و كنترل بيماريهامديريت پيشگيري و كنترل بيماريها
مدیریت بیماریها
فرآیندها
مدير گروه
معرفی واحد
Collapse بيماريهاي واگيربيماريهاي واگير
معرفي پرسنل
معرفي واحد
Collapse برنامه های واحدبرنامه های واحد
برنامه واکسیناسیون- عوارض واکسیناسیون
برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی
برنامه مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
برنامه مبارزه با سل و جذام
برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه
بيماريهاي منتقله از آب و غذاوعفونتهاي بيمارستاني
برنامه مبارزه با بیماریها مالاریا
برنامه مبارزه با بیماریهای ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی
تست
Collapse آئین نامه ها و دستورالعمل هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها
برنامه مبارزه با بیماریها مالاریا
برنامه واکسیناسیون
برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی
برنامه مبارزه با بیماریها قابل پیشگیری با واکسن
برنامه مبارزه با سل و جذام
برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه
برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای
برنامه مبارزه با بیماریهای ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی
فرم هاي واگير
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
اسلایدهای آموزشی
انتشارات
آموزش عموم
مقالات علمی و پژوهشی
سایت های و سامانه های بیماریهای واگیر
سایت های و سامانه های بیماریهای غیرواگیر
رييس گروه واگير
بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
بيماريهاي منتقله از آب و غذا
زنجيره سرما
سل/كارشناس ايدز و بيماريهاي آميزشي
رئيس گروه غير واگير
آئين نامه ها و دستورالعمل بيماريهاي واگير
فرايندهاي گروه واگير
چك ليست گروه بيماريهاي واگير
هپاتيت
مالاريا
بيماريهاي مشترك انسان و حيوان
مراقبت بيماريها(آنفولانزا / اتباع ، IHR و...)
Collapse بيماريهاي غير واگيربيماريهاي غير واگير
معرفی واحد
Collapse برنامه های واحدبرنامه های واحد
برنامه ادغام دیابت در نظام سلامت
برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی
برنامه پیشگیری و کنترل آسم COPD
برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر
برنامه پشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی
برنامه ثبت سرطان
برنامه غربالگری نوزادان(CH - PKU – G6PD)
فرآیندهای گروه بیماریهای غیرواگیر
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
اسلایدهای آموزشی
رئيس گروه غير واگير
معرفي همكاران غ
بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
رئيس گروه بيماريهاي غير واگير
ببب
سلامت گوش و شنوايي
پيشگيري وكنترل بيماريهاي غدد و متابوليك
پيشگيري وكنترل بيماريهاي قلبي عروقي
پيشگيري وكنترل بيماريهاي مفصلي و استخواني
پيشگيري و كنترل بيماريهاي مزمن تنفسي
پيشگيري وكنترل سرطان
پيشگيري از نابينايي و سلامت چشم
پيشگيري از بيماريهاي ژنتيك
پيشگيري از حوادث
Collapse مديريت سلامت محيط و كارمديريت سلامت محيط و كار
شرکتهای دارای پروانه فعالیت
گروه سلامت محیط و کار
همكاران سلامت كار
Collapse گروه بهداشت محيط گروه بهداشت محيط
معرفي واحد و شرح وظايف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآيندها
سایت ها و سامانه های بهداشت محیط
كميته هاي محيط
چك ليست
فرآیندها
فراخوان تاسيس آموزشگاه اصناف
Collapse گروه سلامت كارگروه سلامت كار
معرفی پرسنل
برنامه هاي بهداشت حرفه اي
کمیته ها
بسته های آموزشی
بسته هاي آموزشي حرفه اي
فرم ها
فرآیندها
آئين نامه ها
لینک ها و سامانه های بهداشت حرفه ای
فرم هاي صدور مجوز شركتهاي مهندسي بهداشت حرفه اي
مدارك موردنياز شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي
جك ليست
رسانه های آموزشی
مديريت سلامت محيط و كار
همكاران سلامت محيط
چك ليست
بسيج سلامت نوروزي
پزشكان داراي مجوز انجام معاينات شغلي
Collapse مديريت شبكه و ارتقاء سلامتمديريت شبكه و ارتقاء سلامت
معرفي همكاران
Collapse گروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درمانيگروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني
معرفي واحد و شرح وظايف
نيروي انساني
ستاد پزشك خانواده
شاخصها
برنامه خدمات نوين سلامت در مناطق شهري
طرح گسترش شبكه
معرفي پرسنل تجهيزات
دستورالعمل شهري
چك ليست گروه گسترش
فرايندهاي مديريت شبكه
فرمهاي مديريت شبكه
آئين نامه ها و دستورالعمل مديريت شبكه
Collapse آمار آمار
معرفي پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
فعالیت ها
سامانه های آماری
شاخص و نمودار
خدمات قابل ارائه
Collapse داوطلبين سلامتداوطلبين سلامت
نشريات الكترونيكي
معرفی واحد و شرح وظایف
رسانه های آموزشی
نشریات الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها
Collapse امور پرستاريامور پرستاري
معرفی واحد و شرح وظایف
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها
منابع آموزشی
معرفي پرسنل
Collapse سامانه يكپارچه بهداشت سيبسامانه يكپارچه بهداشت سيب
فايل هاي آموزشي سامانه سيب
فهرست تغييرات سامانه سيب
آموزش سامانه سيب
ليست تغييرات سامانه سيب
دارويي
آزمايشگاه
Collapse امور آزمايشگاه هاامور آزمايشگاه ها
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم هاي امور آزمايشگاه
رسانه هاي آموزشي
چك ليستها
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
لینک های مفید
فرآیندها
خدمات قابل ارائه
مطالب آموزشی
Collapse گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتيادگروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد
فرآیندها
چك ليست روان
Collapse سلامت روانسلامت روان
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
فرآیندها
عملکرد ها و شاخصها
کمیته ها و شوراها
آئين نامه و دستورالعمل
برنامه هاي سلامت اجتماعي
مطالب آموزشي
Collapse سوء مصرف مواد سوء مصرف مواد
معرفي واحد
فرآیندها
بسته های آموزشی
شاخصهاي بهداشت روان
پمفلت روان
گ
چگونه سيگار را ترك كنيم
Collapse مديريت خطر در بلايا و حوادثمديريت خطر در بلايا و حوادث
معرفي پرسنل
معرفي واحد كاهش خطر در بلايا
فرم هاي كاهش خطر در بلايا
دستورالعمل کاهش خطر در بلایا
رسانه هاي كاهش خطر در بلايا
فرايندهاي كاهش خطر دربلايا
چك ليست بلايا
شاخصها
Collapse فناوري اطلاعاتفناوري اطلاعات
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
خدمات واحد فناوري اطلاعات
فرآیندها
فرم ها
مقالات آموزشی
سامانه هاي مربوط به كاركنان
سامانه هاي وزارتخانه
سايتهاي تخصصي فناوري اطلاعات
سايتهاي جامع آموزشي
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
مقالات علمی و آموزشی
سمعي و بصري
asli
test
Collapse واحدهاي اجراييواحدهاي اجرايي
Collapse اداره امور ادارياداره امور اداري
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
كميته نيروي انساني
لینک ها و سامانه های امور اداری
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارپردازي
كارگزيني
دبيرخانه
نقليه
امور اداري
Collapse كارگزينيكارگزيني
معرفي پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse دبيرخانهدبيرخانه
معرفي پرسنل
نقليه
Collapse خدمات پشتيبانيخدمات پشتيباني
معرفي پرسنل
کمیته خدمات پشتیبانی
Collapse انبار انبار
معرفي پرسنل
Collapse اداره حسابدارياداره حسابداري
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
برنامه هاي واحد
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرم هاي امور مالي
لينكها و سامانه هاي كاربردي
اعتبارات
پرداخت پرسنلي
كارپردازيكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal