EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت معاونت بهداشتینقشه سایت معاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی حوزه معاونت
چارت تشکیلات معاونت بهداشتی
Collapse حوزه رياستحوزه رياست
Collapse حوزه مديريت حوزه مديريت
معاون بهداشتي
معاون اجرايي
معاون فني
دفتر رياست
حراست
بازرسي
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
معرفي پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
فعاليتها و عملكردها
نکته ها و احادیث
آرشیو
Collapse ارزیابی و عملکرد و رابط هیئت امناءارزیابی و عملکرد و رابط هیئت امناء
معرفی پرسنل
اهداف و شرح وظایف
فرم ها
Collapse امورحقوقی امورحقوقی
معرفی پرسنل
قوانين و مقررات
فرمت قراردادها
تعهدات محضري
فرآيندها
فرم ها
لینک های مرتبط
Collapse گروه ها و واحدهاي فنیگروه ها و واحدهاي فنی
Collapse مدیریت شبکهمدیریت شبکه
معرفي همكاران
Collapse گسترش شبكهگسترش شبكه
معرفي واحد و شرح وظايف
شاخصها
Collapse پزشك خانوادهپزشك خانواده
معرفی پرسنل
معرفي پزشك خانواده
برنامه پزشك خانواده
باز آموزی پزشک خانواده
نیازهای پزشک خانواده
شاخصها و آمار
فرم ها و فرآیندها
اخبار پزشك خانواده
راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد برای پزشکان خانواده
تماس با ما
پزشک خانواده شهری
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
Collapse آمار آمار
معرفي پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
فعالیت ها
سامانه های آماری
شاخص و نمودار
خدمات قابل ارائه
Collapse امور بهورزيامور بهورزي
معرفي واحد و شرح وظايف
كميته ها
فرم ها
کتابهای آموزشی
نشريات الكترونيكي
Collapse داوطلبين سلامتداوطلبين سلامت
نشريات الكترونيكي
معرفی واحد و شرح وظایف
رسانه های آموزشی
نشریات الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها
Collapse امور پرستاريامور پرستاري
معرفی واحد و شرح وظایف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها
منابع آموزشی
Collapse مديريت بيماريهامديريت بيماريها
مدیریت بیماریها
فرآیندها
معرفی واحد
Collapse بيماريهاي واگيربيماريهاي واگير
معرفي پرسنل
معرفي واحد
Collapse برنامه های واحدبرنامه های واحد
برنامه واکسیناسیون- عوارض واکسیناسیون
برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی
برنامه مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
برنامه مبارزه با سل و جذام
برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه
برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای
برنامه مبارزه با بیماریها مالاریا
برنامه مبارزه با بیماریهای ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی
Collapse آئین نامه ها و دستورالعمل هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها
برنامه مبارزه با بیماریها مالاریا
برنامه واکسیناسیون
برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی
برنامه مبارزه با بیماریها قابل پیشگیری با واکسن
برنامه مبارزه با سل و جذام
برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه
برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای
برنامه مبارزه با بیماریهای ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی
فرم های واگیر
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
اسلایدهای آموزشی
انتشارات
آموزش عموم
مقالات علمی و پژوهشی
سایت های و سامانه های بیماریهای واگیر
سایت های و سامانه های بیماریهای غیرواگیر
Collapse بيماريهاي غير واگيربيماريهاي غير واگير
معرفي همكاران
معرفی واحد
Collapse برنامه های واحدبرنامه های واحد
برنامه ادغام دیابت در نظام سلامت
برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی
برنامه پیشگیری و کنترل آسم COPD
برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر
برنامه پشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی
برنامه ثبت سرطان
برنامه غربالگری نوزادان(CH - PKU – G6PD)
فرآیندهای گروه بیماریهای غیرواگیر
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
اسلایدهای آموزشی
Collapse مديريت سلامت محيط و كارمديريت سلامت محيط و كار
شرکتهای دارای پروانه فعالیت
گروه سلامت محیط و کار
معرفی همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت محیط </span>بهداشت محیط
معرفي واحد و شرح وظايف
كميته هاي محيط
فرم ها
فرآیندها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
سایت ها و سامانه های بهداشت محیط
فرآیندها
فراخوان تاسيس آموزشگاه اصناف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای </span>بهداشت حرفه ای
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
کمیته ها
بسته های آموزشی
بسته هاي آموزشي حرفه اي
فرم ها
فرآیندها
آئين نامه ها
لینک ها و سامانه های بهداشت حرفه ای
رسانه های آموزشی
Collapse مديريت سلامت خانواده و جمعيتمديريت سلامت خانواده و جمعيت
مدير گروه
معرفي همكاران
معرفی واحد
Collapse سالمندانسالمندان
معرفي پرسنل
اهداف و شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان
برنامه آموزش استاندارد و شیوه زندگی سالم در سالمندی
Collapse باروری سالم و جمعیتباروری سالم و جمعیت
معرفي بهداشت باروري
برنامه ها
فرم های باروری سالم
چک لیست پایش باروری سالم
بسته های اموزشی باروری سالم
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
Collapse کودکانکودکان
معرفي واحد كودكان
برنامه كودكان
فرم ها
چک لیست ها
رسانه های آموزشی
آئین نامه کودکان
فرآیندها
Collapse مادرانمادران
معرفي پرسنل
چك ليستهاي پايش
رسانه های آموزشی مادران
فرم ها
برنامه ها
فرم های مدیریت سلامت خانواده و جمعیت
Collapse میانسالانمیانسالان
معرفی پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
فرم ها
فرآیندها
کمیته ها و دستورالعمل ها
رسانه های آموزشی
فرآیندهای مدیریت سلامت خانواده و جمعیت
سامانه های وزارتی
بوکلت های آموزشی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
Collapse برنامه هاي آموزش سلامت برنامه هاي آموزش سلامت
برنامه هاي مداخله اي
برنامه هاي مهدكودكها
برنامه آموزشی خود مراقبتی
برنامه عملیاتی خود مراقبتی
شرح وظایف خود مراقبتی
چک لیستهای خود مراقبتی
فرآیندهای خود مراقبتی
برنامه خود مراقبتی
لینکها و سامانه های کاربردی
نشریات آموزش سلامت
چک لیستها
فرم ها
Collapse کمیته ها و دستورالعمل هاکمیته ها و دستورالعمل ها
كميته نياز سنجي
بسيجي الگوي زندگي سالم
كميته علمي و پژوهشي
كميته آموزش سلامت
كميته HSR
نشست كارشناسان آموزش سلامت دانشگاه
Collapse رسانه های آموزشی رسانه های آموزشی
شيوه نامه توليد رسانه
کتب آموزشی
فرآیندها
Collapse گروه بهداشت دهان و دندانگروه بهداشت دهان و دندان
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
فرآیندها
خدمات قابل ارائه
شاخصها و عملکردها
رسانه های آموزشی
Collapse گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتيادگروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد
فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت روان</span>سلامت روان
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
فرآیندها
عملکرد ها و شاخصها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
کمیته ها و شوراها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوء مصرف مواد </span>سوء مصرف مواد
معرفي واحد
معرفی پرسنل
فرآیندها
بسته های آموزشی
Collapse گروه كاهش خطر در بلايا و حوادث گروه كاهش خطر در بلايا و حوادث
معرفي پرسنل
معرفي واحد كاهش خطر در بلايا
فرم های کاهش خطر در بلایا
دستورالعمل کاهش خطر در بلایا
رسانه های کاهش خطر در بلایا
Collapse امور داروييامور دارويي
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
برنامه هاي واحد
فرآيندهاي امور دارويي
فرم هاي امور دارويي
بسته های آموزشی
چک لیستها و دستورالعمل ها
مطالب آموزشی
Collapse امور آزمايشگاه هاامور آزمايشگاه ها
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم هاي امور آزمايشگاه
رسانه هاي آموزشي
چك ليستها
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
لینک های مفید
فرآیندها
خدمات قابل ارائه
مطالب آموزشی
Collapse بهبود تغذيه بهبود تغذيه
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
برنامه ها
دانستنیها
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
رسانه های آموزشی
چک لیستهای پایش
فرآیندها
فرم های طرح تحول نظام سلامت
Collapse سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارسسلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
Collapse جوانانجوانان
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
چک لیستهای پایش
Collapse نوجواناننوجوانان
فرم ها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیستهای پایش
رسانه های آموزشی
فرآیندها
فرم ها
Collapse فناوري اطلاعاتفناوري اطلاعات
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
سامانه هاي وزارتي
خدمات واحد فناوری اطلاعات
فرآیندها
فرم ها و فرآیندها
مقالات آموزشی
مقالات علمی و آموزشی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse سمعي و بصريسمعي و بصري
معرفي پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
Collapse واحدهاي اجراييواحدهاي اجرايي
Collapse امور اداريامور اداري
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
كميته نيروي انساني
لینک ها و سامانه های امور اداری
Collapse كارگزينيكارگزيني
معرفي پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
Collapse دبيرخانهدبيرخانه
معرفي پرسنل
نقليه
Collapse خدمات پشتيبانيخدمات پشتيباني
معرفي پرسنل
کمیته خدمات پشتیبانی
Collapse انبار انبار
معرفي پرسنل
Collapse امور ماليامور مالي
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
برنامه هاي واحد
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرم هاي امور مالي
لينكها و سامانه هاي كاربردي
دفترچه تلفن معاونت
معاونت بهداشتي كل كشور
ساختار سازماني معاونتخراسان جنوبي،بيرجند،خيابان 15 خرداد، حد فاصل خيابان مدرس و توحيد، جنب اداره كل بيمه سلامت استان، معاونت بهداشتي و مركز بهداشت استان
تلفن: 32395400-056     دورنگار: 32445672-056   كدپستي: 9717833167     E-mail: hlt[@]bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal