مسئول دفتر

نام و نام خانوادگي:الهام اكبري
مدرك:ديپلم
تلفن داخلي: 5401 - 5400
مستقيم:05632395401
فاكس: 32381102-056
ايميل: e.akbari@bums.ac.ir

شرح فعاليت ها:
 • دريافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه ي محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آن ها در رايانه يا دفاتر مربوط
 • تفكيك و توزيع نامه ها، گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوط و پيگيري كردن آن ها
 • انجام اقدامات لازم در زمينه ي نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط در محل هاي مخصوص
 • تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آن ها
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ساعات ملاقات براي آن ها
 • ابلاغ دستورات صادره ي سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آن ها
 • آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسه ها و سمينارها براي اطلاع و مطالعه ي قبلي سرپرست
 • تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هايي كه در دفتر سرپرست مربوطه تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه
 • پاسخ گويي به مراجعين و راهنمايي آن ها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آن بدون ملاقا با مقام ذيربط امكان پذير است
 • تهيه ي پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول هاي مختلف به زبان فارسي و محتملا خارجي
 • استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن، دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي و دورنگار

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/11
تعداد بازدید:
2758
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal