معرفي واحد و شرح وظايف

گروه سلامت كار

اگر چه مخاطرات بهداشتي محيط كار موضوعي است كه در سالهاي اخير مورد توجه جدي وگسترده بسياري از صاحبنظران قرار گرفته اما توسعه آن موضوع تازه اي نيست . در حقيقت وجود ارتباط بين محيط كار وسلامت شاغلين موضوعي است كه از قرنها پيش شناخته شده بود .

بشر از زماني كه خود را شناخته، در پي تلاش و فعاليت بوده و طبيعتا در مسير زمان، تحولاتي را پشت سر گذاشته است. اختراع ابزار‌هاي مختلف و به تبع آن تكميل اين ابزار‌ها يكي از مهمترين عوامل تحول در شيوه زندگي انسان است.

در دوره هايي كه زندگي بشر از شكار و صيد و يا كشاورزي تامين مي‌شد به لحاظ سادگي ابزار، عوارض وابسته به شغل (بهداشت محيط كار) ناچيز بوده است و در اكثر موارد از چند خراش يا زخم ساده تا حداكثر، شكستگي اعضاء تجاوز نمي‌كرده است ولي به تدريج كه صنعت پيشرفت كرد و نيروي محرّكه مكانيكي و الكتريكي بوجود آمد خطرات نيز به همان نسبت افزايش يافت.

مخاطرات بهداشتي محيط كارمعمولا با مواردي كه در محيط عمومي وجود دارند ، متفاوت هستند.علاوه بر آن، چون اغلب كارگران درمعرض تماس در فضاهاي محدود كار مي كنند ميزان تماس آنها باعوامل زيان آور محيط كار بسيار بيشتر از محيطهاي عمومي است .            

 برنامه هاي بهداشت حرفه اي به منظور تلاش در جهت بهبود وضعيت ايمني و سلامتي شاغلين با اجراي طرحهاي بهسازي وسالمسازي محيطهاي كار انجام مي شود.

تا قبل از سال 1362 وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت وقت مشتركا بر نيروي كار و محيط كار نظارت و مراقبت داشتند. به منظور جلوگيري از دو باره كاري و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات براي حفظ و بالا بردن سلامت شاغلين، طي مصوبه مورخ 3/10/62 در هيئت دولت مسائل بهداشتي محيط كار و كارگر، از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شناخته شد و جهت انجام اين وظيفه خطير، اداره كل بهداشت حرفه اي تشكيل و مسئوليت حفظ و ارتقاء سلامت نيرو‌هاي شاغل كشور در مشاغل گوناگون جامعه را عهده دار گرديد و با توجه به تصويب قانون جديد كار توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در سال 1369، به حكم ماده 85 قانون كار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عهده دار بهداشت و درمان كارگران و وزارت كار و امور اجتماعي مسئول ايمني وحفاظت  كارگران گرديد.

در حال حاضر مسئوليت نظارت و اجراي برنامه ها و طرحهاي بهداشت حرفه اي در كشور بعهده مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ميباشد .

 
تعريف بهداشت حرفه اي :

  با توجه به تنوع روزافزون مشاغل وفرآيندهاي جديد ، وانواع مشاغل وهمچنين مسائل متفاوتي كه كارگران هر حرفه با آن مواجه هستند، پيدا كردن تعريف جامع و كاملي از بهداشت حرفه اي خالي از دشواري نيست با اين وجود در يك تعريف كلي مي توان بهداشت حرفه اي را اين گونه تعريف كرد :

 بهداشت حرفه اي عبارتست از علم وهنر  پيشگيري از بيماري هاوحوادث  ناشي از كار و ارتقاي سطح سلامتي افراد شاغل از طريق كنترل عوامل زيان آور محيط كار.

 
اهداف: 
كميته مشترك كارشناسان سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين المللي كار كه در سال1950 در ژنو تشكيل گرديد، اهداف بهداشت حرفه اي را چنين تعريف كرده است.
1-ارتقاء و تأمين عاليترين درجه ممكن وضع جسمي ، رواني و اجتماعي كاركنان همه مشاغل
2- جلوگيري از بيماريها و حوادث شغلي
3- انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغلي كه از لحاظ جسمي و رواني   توانايي  انجام آن را دارد و يا بطور اختصار تطبيق كار با انسان و در صورت عدم امكان اين امر تطبيق انسان با كار .
 
راه هاي دستيابي به اهداف بهداشت حرفه اي:
 
.  كارگر قبل از استخدام معاينه شده تا متناسب با توانايي‌ها و وضعيت جسمي و سلامتي او به كار گمارده شود
·  شرايط كار و عوامل زيان آور  ناشي از آن بررسي و در صورت مخاطره آميز بودن رفع يا كنترل گردد.
·  تطبيق كار با كارگر و بالعكسبه نحوي رعايت شود كه از خستگي زودرس و حوادث شغلي جلوگيري شود
·  نظارت برتامين تاسيسات وتسهيلات بهداشتي مورد نياز  در محيط كار مستمرا صورت گيرد.
·  علل غيبت از كار بررسي و با رعايت اصول بهداشتي از تكرار آن جلوگيري شود
·  استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي به شاغلين آموزش داده شود
·  معاينات دوره اي (سالي يكبار) براي تعيين وضعيت سلامتي شاغلين انجام شود.
 
 
برنامه هاي كلي بهداشت حرفه اي
 
 1- شناسايي ، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار
2- انجام معاينات قبل از استخدام و دوره اي كارگران
3- برنامه هاي مربوط به حفاظت و ايمني و پيشگيري از حوادث ناشي از كار
4- ايجاد امكانات درماني و كمكهاي اوليه در محيط كار
5-اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت به كارگران
6- تامين تسهيلات بهداشتي كافي در محيط كار ( دستشويي ، حمام ، توالت ، آبخوري ، آشپزخانه )
7- نظارت بر تامين غذاي كارگران
8 – مبارزه با حشرات و جوندگان در محيط كار
 

شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي  استان :

واحد بهداشت حرفه اي استان به منظور تامين، حفظ و ارتقائ سطح سلامت شاغلين و محيط هاي كار، پيشگيري از بيماريها و مسموميتهاي شغلي، فعاليتهاي زير را انجام مي دهد:
1- برنامه ريزي، هدايت، نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي بهداشت حرفه اي و طب كار استان در قالب برنامه هاي ابلاغي مركز سلامت محيط وكار.
2-اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار (فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي)
3- جمع بندي آمار و تهيه شاخص هاي بهداشت حرفه اي و طب كار استان (فرمهاي آماري 1-111و2-111و3-111) و ارسال نتايج به سطح بالاتر.
4- نظارت، پايش، ارزشيابي و كنترل سيستم ثبت اطلاعات و گزارش دهي فعاليتهاي بهداشت حرفه اي از سطح مراكز بهداشت شهرستانها به استان و تهيه شاخص هاي بهداشت حرفه اي در جهت بهبود و ارتقاء سيستم مديريت اطلاعات بهداشت حرفه اي.
5-نظارت بر انجام معاينات پزشكي شاغلين در مراكز دولتي و خصوصي (ماده 92 قانون كار)
6-پيگيري اجراي ماده 93 قانون كار (تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار و جذب مسئول بهداشت حرفه اي در كارگاهها و موسسات مشمول قانون كار)
7-همكاري بين بخشي با سازمانهاي مرتبط در امر بهداشت و درمان كارگران (سازمان تامين اجتماعي، سازمان كار و امور اجتماعي، سازمان صنايع و معادن، سازمان بازرگاني و ...)
8-نظارت بر اعمال مقررات قانوني و استانداردهاي بهداشت حرفه اي و طب كار و آيين نامه هاي مربوطه در سطح كارگاهها و محيط هاي كارگري استان.
9-تطبيق دستور العملهاي سطح بالاتر با شرايط محلي، شناخت و گزارش نارسايي ها و پيشنهاد راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي موجود به سطح ستادي.
10-بررسي و شناخت مشاغل سخت و زيان آور در حرف گوناگون و تهيه گزارش از مشاغل مختلف جهت طرح در كميته مشاغل سخت و زيان آور استان.
11-برنامه ريزي و اجراي بازرسيهاي سيستماتيك، خود ارزيابي، از نحوه عملكرد زير مجموعه ها (مراكز بهداشت شهرستان، ايستگاههاي بهگر و خانه ها و مراكز بهداشت كارگري سطح استان و شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي) و ارسال گزارشات به سطوح بالاتر.
12- طراحي و تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و باز آموزي براي بهگران، بهداشتياران كار و كاردانان وكارشناسان بهداشت حرفه اي و پزشكان شاغل در سيستم شبكه و كارخانجات سطح استان.
13-هماهنگي وتهيه برنامه هاي آموزشي و كمك آموزشي ( پمفلت ، جزوه ، فيلم ) بهداشت حرفه اي وطب كار براي پرسنل ذيربط وساير گروههاي هدف.
14-اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل و مشكلات بهداشت حرفه اي.
15- صدور مجوز و انجام نظارت و پايش شركتها ي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي در استان
16- همكاري با اعضائ هيئت علمي گروه بهداشت در برنامه هاي آموزشي و كارآموزي دانشجويان رشته هاي بهداشت.
 

 برنامه هاي اجرايي بهداشت حرفه اي:

1- برنامه بازرسي هدفمند بهداشت حرفه اي
2- سامانه جامع بازرسي بهداشت حرفه اي
3- برنامه ارگونومي در محيط كار
4-برنامه كنترل صدا در محيط كار
5- برنامه ساماندهي روشنايي در محيط كار
6-شرايط جوي محيط كار
7-برنامه كاهش و كنترل عوامل شيميايي در محيط كار(سيليس،سرب،جيوه،كروم،آزبست،) و برچسب گذاري
8-برنامه حوادث شيميايي محيط كار
9-برنامه بهداشت كشاورزي
10- بهداشت قاليبافان (بقا)
11- بهداشت حرفه اي كارگران ساختماني
12-برنامه بهداشت پرتوكاران(غير يونيزان در محيط هاي كار)
13- بهداشت حرفه اي بيمارستان ها
14-برنامه بهداشت معادن
15- تشكيلات بهداشت حرفه اي(نظارت بر خانه ها ،مراكز بهداشت كارگري و كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار)
16- آموزشگاههاي بهداشت حرفه اي
17- بهداشت حرفه اي زندان ها
18- برنامه مشاغل سخت و زيان آور
 
19- برنامه سلامت،ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند ها (ماده 5 قانون مديريت پسماند ها)
 
20- شركتهاي خصوصي خدمات بهداشت حرفه اي
 
21-برنامه حوادث مرتبط با كار(شاخص 22 عدالت در سلامت)
 
22- برنامه گراميداشت روز جهاني ايمني وبهداشت حرفه اي (8 ارديبهشت ماه )


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/28
تعداد بازدید:
695
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal