پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
مراقب نمونه مراقب نمونه 1397/08/20 5
بهورز نمونه بهورز نمونه 1397/08/20 3
چك ليست نظارتي خانه هاي بهداشت چك ليست نظارتي خانه هاي بهداشت 1397/08/19 69
چك ليست نظارتي داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني چك ليست نظارتي داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني 1397/08/19 146
چك ليست شماره 3بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 3بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 4
چك ليست شماره 2 بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 2 بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 3
چك ليست شماره 1بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 1بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 3
چك ليست مراكز نمونه گيري وآزمايشگاههاي غربالگري نوزادان چك ليست مراكز نمونه گيري وآزمايشگاههاي غربالگري نوزادان 1397/08/13 3
چك ليست مراكز نمونه گيري چك ليست مراكز نمونه گيري 1397/08/13 3
چك ليست عملكرد نيروهاي پزشك خانواده(اخري) چك ليست عملكرد نيروهاي پزشك خانواده(اخري) 1397/08/13 3
چك ليست سطح دو چك ليست سطح دو 1397/08/13 3
چك ليست تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز چك ليست تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز 1397/08/13 5
چك ليست بازديد حمايتي آزمايشگاه مالاريا(otss) چك ليست بازديد حمايتي آزمايشگاه مالاريا(otss) 1397/08/13 6
چك ليست اسمير وكشت سل چك ليست اسمير وكشت سل 1397/08/13 3
چك ليست ارزيابي رپيد تست مالاريا چك ليست ارزيابي رپيد تست مالاريا 1397/08/13 6
چك ليست ارزيابي بيروني آزمايشگاه مالاريا چك ليست ارزيابي بيروني آزمايشگاه مالاريا 1397/08/13 4
چك ليست ارزشيابي مديريت نظام تضمين كيفيت مالاريا چك ليست ارزشيابي مديريت نظام تضمين كيفيت مالاريا 1397/08/13 3
چك ليست ارجاع چك ليست ارجاع 1397/08/13 3
چك ليست سطح يك چك ليست سطح يك 1397/08/13 3
چک لیست نظارت و پایش از انبار امور دارویی چک لیست نظارت و پایش از انبار امور دارویی 1395/02/25 131
آزمايشگاه هاي مواد مخدر آزمايشگاه هاي مواد مخدر 1395/01/15 29
آزمايشگاه غربالگري نوزادان آزمايشگاه غربالگري نوزادان 1395/01/15 15
آزمايشگاه تشخيص التور آزمايشگاه تشخيص التور 1395/01/15 21
آزمايشگاه تالاسمي آزمايشگاه تالاسمي 1395/01/15 21
آزمايشگاه اسمير مستقيم سل آزمايشگاه اسمير مستقيم سل 1395/01/15 14
ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه پزشكي ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه پزشكي 1395/01/15 22
آشنايي با دارونامه هاي خانه هاي بهداشت آشنايي با دارونامه هاي خانه هاي بهداشت 1395/01/14 126
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal